Stowarzyszenie Krośnieńskie Forum Samorządowe
O nas
Krośnieńskie Forum Samorządowe działa jako stowarzyszenie osób, którym bliskie są działania na rzecz rozwoju i wzmacniania polskiego samorządu lokalnego. Skupia ono w swoich strukturach zarówno ludzi młodych, pełnych energii, pragnących podnosić swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia w działalności publicznej i społecznej, jak i tych, nieco bardziej doświadczonych z uwagi na dotychczasową działalność i dokonania samorządowe, społeczne i polityczne. Łącząc, patriotyzm, młodość, wiedzę i doświadczenie w jednej organizacji, pragniemy, jako pełnoprawny podmiot wnosić cenne zasoby do życia publicznego społeczności lokalnych, jako wkład we wspólne dobro, jakim jest nasza Ojczyzna, rozumiana zarówno w kategorii ogólnej, tj. kraju oraz kategorii lokalnej - samorządów - naszych małych Ojczyzn.

Pragniemy wspólnie podkreślić, że patriotyzm nie może być utożsamiany w świadomości młodego pokolenia Polaków z ”zabytkiem”, godnym jedynie tymczasowego doglądania i przeprowadzania niezbędnych konserwacji; patriotyzm to także nowoczesność - to nowoczesne rozwiązania służące dobru ogólnospołecznemu, pozwalające zabezpieczyć słuszny interes społeczeństwa.

Rozwiązania te przejawiają się zarówno w sferze gospodarczej, edukacji, systemie ochrony zdrowia, obronności oraz, np. w systemie finansowym. Deklarujemy, że w swojej działalności wspierać będziemy inicjatywy, które przyczynić się mają do poprawy jakości życia społeczeństwa. W ramach pracy społecznej, jesteśmy gotowi poświęcić swój czas, nabytą wiedzę i doświadczenia oraz wysiłek w budowaniu wielkiej wartości naszego życia oraz w budowaniu solidnych struktur społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności lokalnego. Za fundamentalny uważamy filar demokracji. Ponieważ, zapewniając możliwość demokratycznego stanowienia przez Naród o losach państwa, dajemy wyraz uniwersalnym we współczesnej Europie wartościom idących w parze z godnością człowieka i obywatela.


Stowarzyszenie Krośnieńskie Forum Samorządowe